UWAGA! OBOWIĄZEK SEGREGACJI, ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Segregacja odpadów komunalnych dla wszystkich – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory (bezwzględnie) zobowiązani będą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Właściciele, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. wynoszącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej 2×25,00 zł = 50,00 zł/os/m-c w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz 2×150,00 zł = 300,00 zł/rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

  • miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 150,00 zł za rok.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokość 1,00 zł/os/m-c – dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zmiana numeru konta bankowego

Rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

21 9197 0004 0000 1049 2000 0320  Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

Kto musi złożyć nową deklarację

  • właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów,
  • właściciele nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy podejmą decyzję, że nie będą oddawać bioodpadów i odpadów zielonych do systemu (nie będą wystawiać brązowych worków). Zamiast tego zagospodarują je we własnym zakresie zakładając przydomowy kompostownik.

Terminy płatności:

  • nieruchomości zamieszkałe:

I kwartał do 16 marca br.

II kwartał do 15 maja br.

III kwartał do 15 września br.

IV kwartał do 16 listopada br.

  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – opłata ryczałtowa za rok do 16 marca br.

Podstawa prawna:

  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
  • uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory: I piętro, pokój nr 5, tel. 25 685 80 90 wew. 42, e-mail: iliszewska@gminasj.pl

                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Stanisław Wirtek

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *