Projekt Statutu Sołectwa Dziecinów

 

 

Może Ci się również spodoba

4 komentarze

 1. Dziecinów Redakcja pisze:

  Ostatecznie, takie oto uwagi zgłosiłem do Gminy…

  1. Proponuję nadać nowe brzmienie całemu §4.

  Zamiast:
  § 4. 1. Organami Sołectwa są:
  1) Zebranie Wiejskie;
  2) Sołtys .
  2. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
  3. Wybory nowych organów Sołectwa winny się odbyć w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu kadencji.
  4. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej obowiązki wykonują dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka.

  Proponuję:
  § 4.1.Organami Sołectwa są:
  1) Zebranie Wiejskie
  2) Sołtys
  2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady Sołeckiej.
  3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.
  4. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.
  5. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  Zmiana ta ma doprecyzowanie niektórych pojęć, bo jeśli organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie i Sołtys a kadencja organów sołectwa trwa 5 lat, to czy kadencja Zebrania Wiejskiego trwa również 5 lat? W tym przypadku chodzi raczej o kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zmiana potrzebna jest także z powodu „rozjechania” się (prawie o rok) kadencji Rady Gminy z kadencją Sołtysa i Rady Sołeckiej.

  2. Do § 5. dodać ust. 3 w brzmieniu:
  „Prawo do głosowania mają stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

  3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys na wniosek:
  § 7. ust.1 pkt. 2 lit. b – „ co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa”.
  Zapis ten praktycznie wyklucza zwołanie zebrania przez mieszkańców niezadowolonych z działalności Sołtysa lub Rady Sołeckiej, bo zebranie ponad 100 osób zainteresowanych sprawami naszej miejscowości jest w dzisiejszych czasach prawie niemożliwe (zważywszy, że na zebranie wiejskie raczy przyjść nie więcej jak 30 osób).
  Proponuję zapis:
  „co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa”

  4. Do § 8. dodać ust. 3 w brzmieniu:
  „Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.”

  5. §9. ust. 2 – „Rada Sołecka składa się z przewodniczącego i 6 członków”
  Tak duża wymagana liczba członków Rady Sołeckiej (RS) spowoduje dobieranie ” na siłę” członków RS, po to tylko, aby zadośćuczynić przepisom Statutu, przez co do RS wchodzą osoby, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.
  Proponuję:
  „Rada Sołecka składa się z przewodniczącego i minimum 3 członków”.

  6. Do § 24. dodać ust. 4 w brzmieniu:
  „Ewentualne spory pomiędzy organami Sołectwa w zakresie interpretacji postanowień statutu rozstrzyga Rada Gminy.”

 2. Nowy pisze:

  Mała frekwencja jest też pokłosiem braku informacji : KIEDY, i PO CO? takie zebranie. Warto informować jaka będzie agenda spotkania.
  Warto pomyśleć nad zapisami nakładającymi OBOWIĄZEK na Sołtysa wywieszenie ogłoszeń na tablicach, bo tego ostatnio nie było.
  – Faktycznie 130 osób na zebranie byłoby tylko po informacji, że rozdają ‚piniądze’.
  – Zapis o RS – „Przewodniczący i minimum 3 członków…”

 3. Dziecinów Redakcja pisze:

  Tak na szybko:
  – par.7 ust.1 pkt.2 lit. b – „… co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa”. Zapis ten praktycznie wyklucza zwołanie zebrania przez mieszakńców niezadowolonych z działalności Sołtysa lub Rady Sołeckiej, bo zebranie ponad 100 osób zainteresowanych sprawami naszej miejscowości jest w dzisiejszych czasach prawie niemożliwe (zważywszy, że na zebranie wiejskie raczy przyjść nie więcej jak 30 osób). Myślę, że zapis „co najmniej 20 (lub 5%) mieszkańców Sołectwa” byłby dużo odpowiedniejszy.
  – par.9 ust. 2 – „Rada Sołecka składa się z przewodniczącego i 6 członków” – odgórne narzucanie liczby członków RS jest wręcz niemoralne, bo powoduje że” na siłę” dobiera się członków RS, po to tylko aby zadośćuczynić przepisom Statutu. I póżniej mamy takie „kwiatki” co to nawet na zebrania nia przychodzą, że o pomocy we spólnych pracach już nie wspomnę. Po co nam tacy ludzie w RS? W zapisie tym trzeba dać mieszkańcom możliwość wyboru np: „Rada Sołecka składa się z przewodniczącego i z 3 do 6 członków”.

  • Nowy pisze:

   Popatrzyłem na inne statuty (z Polski) i są różne zapisy dotyczące ilości/frekwencji , np. 1/10 posiadających prawo do wybierania. Posiadających prawo do wybierania jest mniej niż mieszkańców – odpadają dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *